>
 
website hit counterStats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast  
 
Untitled Document
| | |

Main  >> Articles  >> Magha Puja Day
Untitled Document

Magha Puja Day

Address:สนามหลวง
 
ในพระพุทธศาสนานั้น มีวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับพุทธประวัติอยู่สามวัน คือวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และมาฆบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนสาม มีความสำคัญอย่างมาก กล่าวคือ
เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดในคืนจันทร์เพ็ญ กลางเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติ ตรงกับราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนพุทธกาล ๓๘ ปี อันเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือหัวใจพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ แก่เหล่าภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันตสาวกที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ สงฆ์เหล่านั้นมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย
อันที่จริงก่อนหน้าที่จะมีศาสนาพุทธนั้น ศาสนิกชนพราหมณ์จะบูชาพระนารายณ์ในวันเพ็ญกลางเดือนสามเช่นกัน โดยจะมีการสักการะต้นโพธิ์ซึ่งถือเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของพระนารายณ์ เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นพากันออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงนำความเชื่อเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ โดยเปลี่ยนจากการบูชาพระนารายณ์มาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทน
สันนิษฐานว่าในประเทศไทยมีเฉลิมฉลองวันมาฆบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยจะมีการจุดประทีปโคมไฟ ตามถนนหนทาง บ้านเรือน วัดวา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล
ต่อมาประเพณีนี้ถูกลืมเลือน กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ด้วยทรงเห็นว่าเป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่ควรระลึกถึง ปัจจุบันมีการพยายามรณรงค์ให้ถือว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก โดยหมายเอาว่า พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์หรือหัวใจพระพุทธศาสนาขึ้นในวันนี้ ด้วยพระราชหฤทัยเมตตาสัตว์โลก ประสงค์ให้ศาสนิกชนพบสุข ในวันนี้ประชาชนต่างพากันทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม ในเวลาค่ำวัดทุกวัดจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
Untitled Document
Updated :28 ???????????????????????? 2550
Page View : 42776
 
 
 
 
 
Related Articles

Thailand's Fathers Day
The 5th of December is considered Thailand's Fathers day. The rest of the world ...

Jazz in Bangkok
For jazz lovers, they must have been waiting for their bigwig "Hua Hin Jazz Fest...

Father??s Day
เดือนธันวาคมเวียนผ่านมาอีกรอบ เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ใกล้มาถึงแล้ว... อันที่จริงนับเ...

Religions and Beliefs in Thailand
มนุษย์มีความหวาดกลัวเป็นปมที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมาแต่กำเนิด อันนำมาสู่ความปราร...

Long Journey to be the Nation of Thai
การพยายามค้นหาต้นตอความเป็นมาเป็นไปเพื่อรู้จักตัวเอง คือพฤติกรรมทางจิตวิทยาขั้นพ...

Thai Dog Year 2006
ปีใหม่ผ่านมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าไม่นับเรื่องที่เรามีอายุมากขึ้นอีกหนึ่งปี ก็...
 
 

Back to Top

Copywright 2004 - 2009 www.At-bangkok.com All Rights Reserved
30 Sukumwit 85 Bangjak Prakanong Bangkok Thailand 10260 Tel. 662-331-1610, 662-331-1618 Fax. 662-331-1618
  email : pr@at-bangkok.com